ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
Senior Management Team (SMT)


นางสุดาวัลย์ คมธรรม
Sudawan Khomtharm
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
Executive Director
sudawan@apsw-thailand.org
       นางสาวกรวิณฑ์ วรสุข
Korawin Worasuk
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์
Social Work Specialist
korawin@apsw-thailand.orgนางณัฐิยา ทองศรีเกตุ
Natthiya Thongsrikate
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Director of Social Welfare
natthiya@apsw-thailand.orgนางทิพวัลย์ มารศรี
Tippawan Marasri
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
Director of Personnel and General Administration
tippawan@apsw-thailand.orgนางสมใจ อธิลาภ
Somjai Athilarp
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Finance and Accounting
somjai@apsw-thailand.org